مراحل تسویه حساب

مراحل تسویه حساب:

 

ردیف

اقدام

اقدام کننده

1

مراجعه دانشجوبه آموزش- جهت باز کردن پورتال فارغ التحصیلی

دانشجو-کارشناس آموزش

2

اخذ اصلاحیه فارغ التحصیلی و تکمیل و تاثید آن توسط دانشجو و معاون آموزشی و تحویل فرم به کارشناس آموزش جهت ارسال به آموزش کل

دانشجو- معاون آموزشی کارشناس آموزش

3

مراجعه دانشجو به پورتال مربوطه و انجام تسویه حساب با قسمت های مختلف دانشگاه (معاونت دانشجویی کتابخانه...)

دانشجو

4

مراجعه دانشجو به آموزش جهت اخذ فرم تطبیق واحد و تکمیل آن و تاثید استاد مشاور و رئیس دانشکده

دانشجو- کارشناس آموزش استاد مشاور- رئیس دانشکده

5

تحویل فرم تطبیق واحد به اداره فارغ التحصیلان

دانشجو