مراحل تصویب ودفاع ازپروژه

مراحل تصویب پایان نامه:

شماره مرحله

اقدام

اقدام کننده

مهلت

1

انتخاب استاد راهنما/ موضوع

دانشجو / استاد پروژه

حداکثر یکماه بعد از انتخاب واحد

2

ثبت عنوان فارسی پایان نامه در پورتال

کارشناس آموزش

بعد از تصویب در شورای آموزشی دانشکده 

 

مراحل دفاع از از پایان نامه :

 

شماره مرحله

اقدام

اقدام کننده

مهلت

1

مراجعه دانشجو به آموزش دانشکده جهت اخذ فرم اعلام آمادگی

دانشجو /کارشناس آموزشی

پانزده روز قبل از دفاع

2

مراجعه دانشجو به استاد راهنما پروژه به همراه فرم اعلام آمادگی جهت پیشنهاد داور و تحویل فرم به معاون آموزشی جهت تعیین داور و معرفی آن

دانشجو / استاد پروژه / معاون آموزشی

 

3

تعیین زمان دفاع توسط استاد راهنمای پروژه و داور – و صدور اطلاعیه دفاع و پروژه توسط دانشجو و اعلام به آموزش دانشکده

استاد راهنمای پروژه / داور/ دانشجو

 

4

اخد فرم داوری از آموزش دانشکده و تحویل آن به استاد پروژه – جهت ثبت نمره

آموزش دانشکده / دانشجو

روزدفاع 

 

 

-        فرمهای تصویب ، آمادگی دفاع و داوری را در قسمت فرمها دریافت کنید.