مراحل ثبت نام دانشجویان کارشناسی

1- دانشجویان کارشناسی در بدو ورود جهت ثبت نام می­بایست مدارک مورد نیاز که در سایت دانشگاه اعلام گردیده است جهت تشکیل پرونده به کارشناس آموزش دانشکده ارائه نمایند. و سایر فرمها را می بایست از سایت دانشگاه بگیرند.

مدارک مورد نیاز در زمان ثبت نام:

1-     6 قطعه عکس

2-    کپی شناسنامه

3-    کپی کارت ملی

4-    اصل کارنامه کنکور

5-    اصل و کپی مدرک دیپلم

6-    اصل و کپی مدرک پیش دانشگاهی

7-    اصل ریز نمرات دیپلم

8-    اصل ریز نمرات پیش دانشگاهی

9-    فرمهای تعهد (که از سایت پرینت گرفته و امضاء شده باشد) فقط دانشجویان روزانه

10-  شناسنامه دانشجویی تکمیل شده و امضاء شده توسط دانشجو

11- فرم تائیدیه تحصیلی

2- دانشجویان جهت تشکیل پرونده به همراه کلیه مدارک فوق مراجعه نمایند.

3- بعد از تکمیل پرونده، برنامه هفتگی و کارت دانشجویی به دانشجو تحویل داده می­شود.

تذکر: به دانشجویانیکه نقص پرونده داشته باشند کارت دانشجویی موقت داده می شود .

4- دانشجویان پسر برگ درخواست معافیت تحصیلی  را باید در زمان ثبت نام تحویل گرفته  و به همراه کپی گواهی پیش دانشگاهی و کارت ملی به

پلیس 10+ مراجعه نمایند و فرم معافیت تحصیلی را اخذ کرده و به آموزش تحویل دهند.