آیین نامه های دکترا

روندثبت نام دانشجویان دکترا

آیین نامه دکتری

آیین نامه اعطای وام دکتری

آیین نامه فرصت مطالعاتی کوتاه مدت

آیین نامه شرایط مقالات دکتری برای دفاع

آیین نامه روند حذف درس غیبت امتحانی - مرخصی تحصیلی

آیین نامه نحوه نگارش پایان نامه دکتری

آیین نامه نمره زبان جهت آزمون جامع

آیین نامه کیفیت و تعداد مقالات جهت دفاع دکتری

آیین نامه نحوه درحواست کارنامه

آیین نامه نحوه تطبیق واحد[vam[۰].rar]


فرم های دکترا

فرم انتخاب واحد

فرم اعطای وام

فرم های فرصت مطالعاتی کوتاه مدت

فرم آزمون جامع

فرم اصالت اثر

فرم اطلاعات زمانی دانشجویان دکتری

فرم اطلاعات مقالات دانشجویان دکترا

فرم تسویه حساب

فرم تمدید سنوات

فرم ثبت نام آزاد دکتری

فرم خروج ازکشوردکتری

فرم دروس خارج ازدانشگاه

فرم دروس مصوب دکتری

فرم دفاع با یک سطح پایین تر

فرم صلاحیت عمومی

فرم علت تاخیردرپیشنهادرساله

فرم گزارش وضعیت تحصیلی

فرم مهمان شدن درسایردانشگاه ها

فرم واحدمازاددکتری

فرم گذراندن دروس در دانشگاهای دیگر

فرم متقاضیان بورس داخل