افراد

محمد علي وزيري زنجاني(استادهمکار)

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی: vaziri@aut.ac.ir

شماره تلفن: 64543235(21)98+

صفحه شخصي:

  • سوابق تحصیلی