افراد

ابوالقاسم مسگرپورطوسي

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی: tousi(@)aut.ac.ir

شماره تلفن: 64543283(21)98+

صفحه شخصي:

  • سوابق تحصیلی

كارشناسي: دانشگاه فردوسي مشهد-دانشكده مهندسي مكانيك

كارشناسي ارشد : دانشگاه برمينگهام انگلستان-دانشكده مهندسي مكانيك-رشته ترموديناميك و مطالعات وابسته

دكترا: داننشگاه كرنفيلد انگلستان - دانشكده مهندسي مكانيك- رشته اندازه گيري در توربو مااشين ها- :