افراد

حسين شاهوردي

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی: h_shahverdi(@)aut.ac.ir

شماره تلفن: 64543205(21)98+

صفحه شخصي:

  • سوابق تحصیلی


رزومه


کارشناسی : مهندسی هوافضا، دانشگاه صنعتی امیر کبیر ، 1376

کارشناسی ارشد: مهندسی هوافضا (سازه)، دانشگاه صنعتی امیرکبیر ، 1378

دکتری: مهندسی هوافضا، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، 1385