افراد

مهندس سيد حسن شفتي(استادهمکار)

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی: H.shafti(@)aut.ac.ir

شماره تلفن: 64543219(21)98+

صفحه شخصي:

  • سوابق تحصیلی