افراد

علي صالح زاده نوبري

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی: sal1358(@)aut.ac.ir

شماره تلفن: 64543208(21)98+

صفحه شخصي:

  • سوابق تحصیلی

لیسانس مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)

فوق لیسانس مهندسی مکانیک طراحی کاربردی  دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)

دکتری مهندسی مکانیک بخش دینامیک دانشکده مهندسی مکانیک امپریال کالج لندن