افراد

محمد همايون صدر

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی: sadr(@)aut.ac.ir

شماره تلفن: 64543204(21)98+

صفحه شخصي:

  • سوابق تحصیلی

- كارشناسي مهندسي راه و ساختمان از دانشكده فني دانشگاه تهران1357

-كارشناسي ارشد راه و ساختمان از دانشكده فني دانشگاه تهران    1359  

-كارشناسي ارشد مكانيك گرايش ديناميك سازه

-كارشناسي ارشد مكانيك گرايش تكنولوژي هاي نو 1360

- كارشناسي ارشد مهندسي مكانيك از دانشگاه پاريس 6 كشور فرانسه  1360

-دكتراي مهندسي در ديناميك سازه ها از دانشگاه صنعتي كومپيين كشور فرانسه 1363