افراد

مهدي سبزه پرور

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی: sabzeh(@)aut.ac.ir

شماره تلفن: 64543239(21)98+

صفحه شخصي:

  • سوابق تحصیلی

کارشناسی،کارشناسی ارشد و دکترا در رشته مهندسی هوافضا