افراد

کامران نیک بین -امپریال کالج لندن (استادهمکار)

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی: k.nikbin(@)aut.ac.ir

شماره تلفن:

صفحه شخصي:

  • سوابق تحصیلی