افراد

ابوالقاسم نقاش

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی: naghash(@)aut.ac.ir

شماره تلفن: 64543214(21)98+

صفحه شخصي:

  • سوابق تحصیلی

 دکترای مهندسی هوافضا دانشگاه مینه سوتا آمریکا (1374)

 کارشناسی ارشد مکانیک دانشگاه مینه سوتا آمریکا (1370)

 کارشناسی مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف (1366)