افراد

مهران تاج فر

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی: mtadjfar(@)aut.ac.ir

شماره تلفن: 64543211(21)98+

صفحه شخصي:

  • سوابق تحصیلیPh.D.

The Ohio State University, Columbus, Ohio, USA

Department of Aeronautical and Astronautical Engineering, Dec. 1990M.S.

Case Western Reserve University, Cleveland, Ohio, USA

Department of Mechanical and Aerospace Engineering, May 1985B.S.

Northeastern University, Boston, Massachusetts, USA

Department of Mechanical Engineering

Sept. 1982