افراد

علی مددی

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی: Ali.madadi(@)aut.ac.ir

شماره تلفن: +98 21 6454 5632

صفحه شخصي:

  • سوابق تحصیلی

دکترای مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی امیرکبیر 1393

کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف 1386

کارشناسی مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف 1384