افراد

کامران رئيسي چرمکاني

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی: k_raissi(@)aut.ac.ir

شماره تلفن: 64543238(21)98+

صفحه شخصي:

  • سوابق تحصیلی


رزومه


  • 1387  دکترای هوافضا

             دانشگاه صنعتی امیرکبیر

                تهران، ایران

  • 1365  فوق لیسانس مکانیک

               دانشگاه سنتا کلارا

               سنتا کلارا، کالیفرنیا، آمریکا

  • 1360   لیسانس مهندسی هوافضا

              دانشگاه پلی تکنیک ایالتی کالیفرنیا

              سن لویس اوبیسپو، کالیفرنیا، آمریکا