افراد

حسین خالقی

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی: khaleghi(@)aut.ac.ir

شماره تلفن: 64543282(21)98+

صفحه شخصي:

  • سوابق تحصیلی

کارشناسی :دانشگاه شیراز-مهندسی مکانیک

کارشناسی ارشد:دانشگاه صنعتی امیرکبیر-مهندسی هوافضا

دکتری:دانشگاه صنعتی امیرکبیر-مهندسی هوافضا

دوره تحقیقاتی : دانشگاه کرانفیلد