افراد

سيدمحمدحسين کريميان

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی: hkarim(@)aut.ac.ir

شماره تلفن: 64543206(21)98+

صفحه شخصي:

  • سوابق تحصیلی


رزومه


کارشناسی: مهندسی مکانیک حرارت سیالات، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، ۱۳۶۶

کارشناسی ارشد: مهندسی مکانیک حرارت سیالات، دانشگاه صنعتی شریف، ۱۳۶۹

دکترا: مهندسی مکانیک حرارت سیالات، دانشگاه واترلو، کانادا، ۱۳۷۳