افراد

فرهاد فانی صابری( استاد همکار)

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی: F.sabery(@)aut.ac.ir

شماره تلفن: 64545703(21)+98

صفحه شخصي:

  • سوابق تحصیلی