افراد

سیدمجید اسماعیلی فر

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی: Esmailifar(@)aut.ac.ir

شماره تلفن: 64545633(21)98+

صفحه شخصي:

  • سوابق تحصیلی

  • دکترای مهندسی هوافضا از دانشگاه صنعتی شریف

 

  • کارشناسی ارشد مهندسی هوافضا از دانشگاه صنعتی شریف

 

  • کارشناسی مهندسی مکانیک از دانشگاه صنعتی شریف