افراد

عليرضا جهانگيريان

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی: Ajahan(@)aut.ac.ir

شماره تلفن: 64543223(21)98+

صفحه شخصي:

  • سوابق تحصیلی

کارشناسی: مهندسی مکانیک (حرارت و سیالات

                  دانشگاه صنعتی امیرکبیر، 1367

کارشناسی ارشد: مهندسی مکانیک (تبدیل انرژی)

                دانشگاه صنعتی شریف، 1370 

دکترای تخصصی: مهندسی مکانیک (آئرودینامیک)

                دانشگاه یومیست، منچستر، انگلستان، 1376