افراد

امیر جعفرقلی(استاد همکار)

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی: ajafargholi(@)aut.ac.ir

شماره تلفن: +98 (21) 64545185

صفحه شخصي: http://ema-lab.aut.ac.ir

  • سوابق تحصیلی

 1-کارشناسی مخابرات، دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسی، 1384.

2- ارشناسی ارشد مخابرات ميدان، دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسی، 1386.

3- دکترای مخابرات ميدان، دانشگاه صنعتی خواجه نصيرالدين طوسی 1390.