نام خانوادگی سال ورود
نام مقطع
 
ردیف نام و نام خانوادگی مقطع گرايش سال ورود
1 مهدي ابراهيمي دکتري مهندسي هوا فضا 88
2 علي باد‍پا دکتري مهندسي هوا فضا 88
3 بهناز بهشتي برومند دکتري مهندسي هوا فضا 88
4 محسن تقي زاده دکتري مهندسي هوا فضا 88
5 محمد حاجي كاظمي دکتري مهندسي هوا فضا 88
6 پدرام خانه مسجدي دکتري مهندسي هوا فضا 88
7 حامد رمضاني نجفي دکتري مهندسي هوا فضا 88
8 قاسم صادقي دکتري مهندسي هوا فضا 88
9 فاطمه مظاهري طريي دکتري مهندسي هوا فضا 88
10 مرضيه يداله پور دکتري مهندسي هوا فضا 89
11 مهرداد کيائي دکتري مهندسي هوا فضا 88
12 اميرحسين آدمي دهكردي دکتري مهندسي هوافضا-مکانيک پرواز
13 سهراب آسترکي دکتري مهندسي هوا فضا
14 ياشار آفرين دکتري مهندسي هوا فضا
15 رضا آقايي طوق دکتري مهندسي هوا فضا
16 علي آملي دکتري مهندسي هوا فضا
17 فريبا اجلي دکتري مهندسي هوا فضا
18 داود اسدي دکتري مهندسي هوا فضا
19 رضا اسماعيل زاده اول دکتري مهندسي هوا فضا
20 حسان اسمعيلي منير دکتري مهندسي هوا فضا