نام خانوادگی سال ورود
نام مقطع
 
ردیف نام و نام خانوادگی مقطع گرايش سال ورود
1 حسين آثاري کارشناسي ارشد مهندسي هوافضا-مکانيک پرواز
2 رضا آزاد کارشناسي ارشد مهندسي هوافضا-سازه هاي هوايي
3 امير آزادمنش کارشناسي ارشد مهندسي هوافضا-سازه هاي هوايي
4 سهراب آسترکي کارشناسي ارشد مهندسي هوافضا-ائروديناميک
5 ياشار آفرين کارشناسي ارشد مهندسي هوافضا-جلوبرندگي
6 حامد آقاجاني کارشناسي ارشد مهندسي هوافضا-جلوبرندگي
7 رضا آقايي طوق کارشناسي ارشد مهندسي هوافضا-جلوبرندگي
8 علي آهنگري کارشناسي ارشد مهندسي هوافضا-سازه هاي هوايي
9 محمدرضا ابراهيم خواه کارشناسي صنايع هوايي
10 مهدي ابراهيمي کارشناسي ارشد مهندسي هوافضا-ائروديناميک
11 غلامرضا ابشنگ کارشناسي ارشد مهندسي هوافضا-ائروديناميک
12 غلامرضا ابشنگ کارشناسي صنايع هوايي
13 علي ابوالفتحي کارشناسي ارشد مهندسي هوافضا-سازه هاي هوايي
14 هادي ابويي مهريزي کارشناسي صنايع هوايي
15 فريبا اجلي کارشناسي ارشد مهندسي هوافضا-ائروديناميک
16 انور احمدخواه کارشناسي ارشد مهندسي هوافضا-ائروديناميک
17 آرش احمدزادگان کارشناسي ارشد مهندسي هوافضا-ائروديناميک
18 مرتضي احمدلو کارشناسي ارشد مهندسي هوافضا-سازه هاي هوايي
19 مجيد احمدي ازناوله کارشناسي صنايع هوايي
20 نيما احمدي حکمتي کار کارشناسي ارشد مهندسي هوافضا-مکانيک پرواز