اساتيد سازه هاي هوافضائي-مكانيك پرواز و كنترل

حسين حسيني تودشکي

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی:hosseini(@)aut.ac.ir

شماره تلفن:64543224(21)98+

علي صالح زاده نوبري

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی:sal1358(@)aut.ac.ir

شماره تلفن:64543208(21)98+

محمد همايون صدر

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی:sadr(@)aut.ac.ir

شماره تلفن:64543204(21)98+

حسين شاهوردي

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی:h_shahverdi(@)aut.ac.ir

شماره تلفن:64543205(21)98+

حميدرضا اويسي

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی:ovesy(@)aut.ac.ir

شماره تلفن:64543215(21)98+

کامران رئيسي چرمکاني

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:k_raissi(@)aut.ac.ir

شماره تلفن:64543238(21)98+

سیدمجید اسماعیلی فر

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:Esmailifar(@)aut.ac.ir

شماره تلفن:64545633(21)98+

ابوالقاسم نقاش

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی:naghash(@)aut.ac.ir

شماره تلفن:64543214(21)98+

کامران نیک بین -امپریال کالج لندن (استادهمکار)

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی: k.nikbin(@)aut.ac.ir

شماره تلفن:

مهدي سبزه پرور

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی:sabzeh(@)aut.ac.ir

شماره تلفن:64543239(21)98+

محمد علي وزيري زنجاني(استادهمکار)

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی:vaziri@aut.ac.ir

شماره تلفن:64543235(21)98+