اساتيد سازه هاي هوافضائي-مكانيك پرواز و كنترل

دکترحسين حسيني تودشکي

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی:hosseini[at sign]aut[dot]ac[dot]ir

شماره تلفن:64543224(21)98+

دکترعلي صالح زاده نوبري

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی:sal1358[at sign]aut[dot]ac[dot]ir

شماره تلفن:64543208(21)98+

دکترمحمد همايون صدر

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی:sadr[at sign]aut[dot]ac[dot]ir

شماره تلفن:64543204(21)98+

دکترحسين شاهوردي

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی:h_shahverdi[at sign]aut[dot]ac[dot]ir

شماره تلفن:64543205(21)98+

دکترحميدرضا اويسي

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی:ovesy[at sign]aut[dot]ac[dot]ir

شماره تلفن:64543215(21)98+

دکترکامران رئيسي چرمکاني

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:k_raissi[at sign]aut[dot]ac[dot]ir

شماره تلفن:64543238(21)98+

دکترسیدمجید اسماعیلی فر

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:Esmailifar[at sign]aut[dot]ac[dot]ir

شماره تلفن:64545633(21)98+

دکترمهدي مرتضوي بک

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی:mortazavi[at sign]aut[dot]ac[dot]ir

شماره تلفن:64543201(21)98+

دکترابوالقاسم نقاش

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی:naghash[at sign]aut[dot]ac[dot]ir

شماره تلفن:64543214(21)98+

دکترکامران نیک بین -امپریال کالج لندن (استادهمکار)

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی: k.nikbin[at sign]aut[dot]ac[dot]ir

شماره تلفن:

دکترمهدي سبزه پرور

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی:sabzeh[at sign]aut[dot]ac[dot]ir

شماره تلفن:64543239(21)98+

دکترمحمد علي وزيري زنجاني(استادهمکار)

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:

شماره تلفن:64543235(21)98+