اساتيد آيروديناميك و جلوبرندگي

دکترصادق تابع جماعت

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی:Sadegh[at sign]aut[dot]ac[dot]ir

شماره تلفن:64543212(21)98+

دکترمسعود برومند

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی:Boromand[at sign]aut[dot]ac[dot]ir

شماره تلفن:64543280(21)98+

دکترعليرضا جهانگيريان

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی:Ajahan[at sign]aut[dot]ac[dot]ir

شماره تلفن:64543223(21)98+

دکترمحمود ماني

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی:mani[at sign]aut[dot]ac[dot]ir

شماره تلفن:64543284(21)98+

دکترمحمد سعیدی

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:mohammad.saeedi[at sign]aut[dot]ac[dot]ir

شماره تلفن:64545635(21)98+

مهندس سيد حسن شفتي(استادهمکار)

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:H.shafti[at sign]aut[dot]ac[dot]ir

شماره تلفن:64543219(21)98+

دکترسحر نوری

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:s_noori[at sign]aut[dot]ac[dot]ir

شماره تلفن:64543207(21)98+

دکترسيدمحمدحسين کريميان

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی:hkarim[at sign]aut[dot]ac[dot]ir

شماره تلفن:64543206(21)98+

دکترمهران تاج فر

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی:mtadjfar[at sign]aut[dot]ac[dot]ir

شماره تلفن:64543211(21)98+

دکترابوالقاسم مسگرپورطوسي

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی:tousi[at sign]aut[dot]ac[dot]ir

شماره تلفن:64543283(21)98+

دکترکاميار منصور

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی:mansour[at sign]aut[dot]ac[dot]ir

شماره تلفن:64543216(21)98+

دکترعلی مددی

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:Ali.madadi[at sign]aut[dot]ac[dot]ir

شماره تلفن:+98 21 6454 5632

دکترحسین خالقی

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:khaleghi[at sign]aut[dot]ac[dot]ir

شماره تلفن:64543282(21)98+