اساتيد آيروديناميك و جلوبرندگي

صادق تابع جماعت

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی:Sadegh(@)aut.ac.ir

شماره تلفن:64543212(21)98+

مسعود برومند

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی:Boromand(@)aut.ac.ir

شماره تلفن:64543280(21)98+

محمود ماني

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی:mani(@)aut.ac.ir

شماره تلفن:64543284(21)98+

عليرضا جهانگيريان

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی:Ajahan(@)aut.ac.ir

شماره تلفن:64543223(21)98+

محمد سعیدی

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:mohammad.saeedi(@)aut.ac.ir

شماره تلفن:64545635(21)98+

مهندس سيد حسن شفتي(استادهمکار)

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:H.shafti(@)aut.ac.ir

شماره تلفن:64543219(21)98+

سحر نوری

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:s_noori(@)aut.ac.ir

شماره تلفن:64543207(21)98+

سيدمحمدحسين کريميان

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی:hkarim(@)aut.ac.ir

شماره تلفن:64543206(21)98+

مهران تاج فر

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی:mtadjfar(@)aut.ac.ir

شماره تلفن:64543211(21)98+

ابوالقاسم مسگرپورطوسي

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی:tousi(@)aut.ac.ir

شماره تلفن:64543283(21)98+

کاميار منصور

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی:mansour(@)aut.ac.ir

شماره تلفن:64543216(21)98+

علی مددی

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:Ali.madadi(@)aut.ac.ir

شماره تلفن:+98 21 6454 5632

حسین خالقی

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:khaleghi(@)aut.ac.ir

شماره تلفن:64543282(21)98+

امیررضا قهرمانی

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:a_ghahremani@aut.ac.ir

شماره تلفن:64543201