اساتيد مهندسی فضایی وفناوری ماهواره

صادق تابع جماعت

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی:Sadegh(@)aut.ac.ir

شماره تلفن:64543212(21)98+

محمود ماني

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی:mani(@)aut.ac.ir

شماره تلفن:64543284(21)98+

عليرضا جهانگيريان

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی:Ajahan(@)aut.ac.ir

شماره تلفن:64543223(21)98+

علي صالح زاده نوبري

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی:sal1358(@)aut.ac.ir

شماره تلفن:64543208(21)98+

محمد همايون صدر

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی:sadr(@)aut.ac.ir

شماره تلفن:64543204(21)98+