اساتيد مهندسی فضایی وفناوری ماهواره

دکترصادق تابع جماعت

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی:Sadegh[at sign]aut[dot]ac[dot]ir

شماره تلفن:64543212(21)98+

دکترعليرضا جهانگيريان

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی:Ajahan[at sign]aut[dot]ac[dot]ir

شماره تلفن:64543223(21)98+

دکترمحمود ماني

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی:mani[at sign]aut[dot]ac[dot]ir

شماره تلفن:64543284(21)98+

دکترعلي صالح زاده نوبري

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی:sal1358[at sign]aut[dot]ac[dot]ir

شماره تلفن:64543208(21)98+

دکترمحمد همايون صدر

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی:sadr[at sign]aut[dot]ac[dot]ir

شماره تلفن:64543204(21)98+

دکترحسين شاهوردي

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی:h_shahverdi[at sign]aut[dot]ac[dot]ir

شماره تلفن:64543205(21)98+

دکترسحر نوری

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:s_noori[at sign]aut[dot]ac[dot]ir

شماره تلفن:64543207(21)98+

دکترکامران رئيسي چرمکاني

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:k_raissi[at sign]aut[dot]ac[dot]ir

شماره تلفن:64543238(21)98+

دکترمهدي مرتضوي بک

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی:mortazavi[at sign]aut[dot]ac[dot]ir

شماره تلفن:64543201(21)98+

دکترعلی مددی

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:Ali.madadi[at sign]aut[dot]ac[dot]ir

شماره تلفن:+98 21 6454 5632

دکترابوالقاسم نقاش

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی:naghash[at sign]aut[dot]ac[dot]ir

شماره تلفن:64543214(21)98+

دکترسیدمصطفی صفوی

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی:

شماره تلفن:

دکترامیر جعفرقلی

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:ajafargholi[at sign]aut[dot]ac[dot]ir

شماره تلفن:+98 (21) 64545185

دکترفرهاد فانی صابری

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:

شماره تلفن: