اساتيد مهندسی فضایی وفناوری ماهواره

صادق تابع جماعت

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی:Sadegh(@)aut.ac.ir

شماره تلفن:64543212(21)98+

محمود ماني

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی:mani(@)aut.ac.ir

شماره تلفن:64543284(21)98+

عليرضا جهانگيريان

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی:Ajahan(@)aut.ac.ir

شماره تلفن:64543223(21)98+

علي صالح زاده نوبري

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی:sal1358(@)aut.ac.ir

شماره تلفن:64543208(21)98+

محمد همايون صدر

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی:sadr(@)aut.ac.ir

شماره تلفن:64543204(21)98+

حسين شاهوردي

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی:h_shahverdi(@)aut.ac.ir

شماره تلفن:64543205(21)98+

سحر نوری

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:s_noori(@)aut.ac.ir

شماره تلفن:64543207(21)98+

کامران رئيسي چرمکاني

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:k_raissi(@)aut.ac.ir

شماره تلفن:64543238(21)98+

علی مددی

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:Ali.madadi(@)aut.ac.ir

شماره تلفن:+98 21 6454 5632

ابوالقاسم نقاش

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی:naghash(@)aut.ac.ir

شماره تلفن:64543214(21)98+

سیدمصطفی صفوی(استادهمکار)

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی:

شماره تلفن:

امیر جعفرقلی(استاد همکار)

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:ajafargholi(@)aut.ac.ir

شماره تلفن:+98 (21) 64545185

فرهاد فانی صابری( استاد همکار)

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:F.sabery(@)aut.ac.ir

شماره تلفن:64545703(21)+98