هيات علمی

 
جستجو
نام نام خانوادگی هیئت علمی
گروه هاي آموزشي
 
 

 

 

صادق تابع جماعت

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی:Sadegh(@)aut.ac.ir

شماره تلفن:64543212(21)98+

مسعود برومند

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی:Boromand(@)aut.ac.ir

شماره تلفن:64543280(21)98+

محمود ماني

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی:mani(@)aut.ac.ir

شماره تلفن:64543284(21)98+

عليرضا جهانگيريان

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی:Ajahan(@)aut.ac.ir

شماره تلفن:64543223(21)98+

حسين حسيني تودشکي

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی:hosseini(@)aut.ac.ir

شماره تلفن:64543224(21)98+

محمد سعیدی

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:mohammad.saeedi(@)aut.ac.ir

شماره تلفن:64545635(21)98+

مهندس سيد حسن شفتي(استادهمکار)

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:H.shafti(@)aut.ac.ir

شماره تلفن:64543219(21)98+

علي صالح زاده نوبري

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی:sal1358(@)aut.ac.ir

شماره تلفن:64543208(21)98+

محمد همايون صدر

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی:sadr(@)aut.ac.ir

شماره تلفن:64543204(21)98+

حسين شاهوردي

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی:h_shahverdi(@)aut.ac.ir

شماره تلفن:64543205(21)98+

سحر نوری

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:s_noori(@)aut.ac.ir

شماره تلفن:64543207(21)98+

حميدرضا اويسي

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی:ovesy(@)aut.ac.ir

شماره تلفن:64543215(21)98+

سيدمحمدحسين کريميان

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی:hkarim(@)aut.ac.ir

شماره تلفن:64543206(21)98+

مهران تاج فر

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی:mtadjfar(@)aut.ac.ir

شماره تلفن:64543211(21)98+

کامران رئيسي چرمکاني

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:k_raissi(@)aut.ac.ir

شماره تلفن:64543238(21)98+

ابوالقاسم مسگرپورطوسي

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی:tousi(@)aut.ac.ir

شماره تلفن:64543283(21)98+

سیدمجید اسماعیلی فر

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:Esmailifar(@)aut.ac.ir

شماره تلفن:64545633(21)98+

کاميار منصور

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی:mansour(@)aut.ac.ir

شماره تلفن:64543216(21)98+

علی مددی

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:Ali.madadi(@)aut.ac.ir

شماره تلفن:+98 21 6454 5632

ابوالقاسم نقاش

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی:naghash(@)aut.ac.ir

شماره تلفن:64543214(21)98+

حسین خالقی

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:khaleghi(@)aut.ac.ir

شماره تلفن:64543282(21)98+

کامران نیک بین -امپریال کالج لندن (استادهمکار)

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی: k.nikbin(@)aut.ac.ir

شماره تلفن:

مهدي سبزه پرور

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی:sabzeh(@)aut.ac.ir

شماره تلفن:64543239(21)98+


اساتید مهمان

محمد علي وزيري زنجاني(استادهمکار)

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی:vaziri@aut.ac.ir

شماره تلفن:64543235(21)98+

سیدمصطفی صفوی

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی:

شماره تلفن:

امیر جعفرقلی

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:ajafargholi(@)aut.ac.ir

شماره تلفن:+98 (21) 64545185

فرهاد فانی صابری

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:F.sabery(@)aut.ac.ir

شماره تلفن:64545703(21)+98