تقدیر وتشکرازجناب آقای مهندس انصاری

رزومه ولوح تقدیراز جناب آقای مهندس محمد انصاریضميمه

ارسال کننده خبر: مهندسي هوا فضا| | تاريخ: ۱۳۹۸/۰۲/۱۶