انتخاب دروس اختیاری چارت اصلاح شده ورودی ۹۵به بعد

 دانشجویان ورودی 95 جهت انتخاب واحدازبرنامه پیشنهادی دانشجویان ورودی 96 به بعد استفاده کنند درضمن بسته های انتخابی خودرا نیزبایدمشخص نمایند.

 

ضميمه

ضميمه

ارسال کننده خبر: مهندسي هوا فضا| | تاريخ: ۱۳۹۸/۰۲/۰۴