مهندس حسن شفتي، پدر هوانوردي و هوافضاي ايران، برنده جايزه بزرگ

مهندس حسن شفتي، پدر هوانوردي و هوافضاي ايران، برنده جايزه بزرگ دادمان در بخش چهره ماندگار راه و ترابري        

 autnews@

ارسال کننده خبر: مهندسي هوا فضا| | تاريخ: ۱۳۹۶/۱۲/۱۷