انتصاب آقای دکتر مسعود برومند معاون پژوهشی دانشگاه صنعتی امیر کبیر، به معاونت پژوهشی وزارت علوم.

{#myemotions_dlg.cool}

ارسال کننده خبر: مهندسي هوا فضا| | تاريخ: ۱۳۹۶/۰۸/۲۳