پروژه های برتردانشجویی

دانشجویان متقاضی شرکت درپروژه های برتردانشکده جهت ثبت نام به سایت http://Bestprojects.aut.ac.ir مراجعه نمایند.

ارسال کننده خبر: مهندسي هوا فضا| | تاريخ: ۱۳۹۶/۰۷/۲۶