معرفي مركز بين المللي زبان دانشگاه

لینک معرفي مركز بين المللي زبان دانشگاه :http://campus.aut.ac.ir/fa 

پوسترمعرفی مرکزبین المللی زبان دانشگاهارسال کننده خبر: مهندسي هوا فضا| | تاريخ: ۱۳۹۶/۰۶/۱۹