زمانبندی مصاحبه دکتری ۹۶

متقاضیان محترم ،یک ساعت قبل اززمانبندی خوددردانشکده حضورداشته باشند.

ضميمه

ارسال کننده خبر: مهندسي هوا فضا| | تاريخ: ۱۳۹۶/۰۳/۲۱