آدرس FTP دانشكده

Browser  یا MyComputerرا باز كنيد و در نوار آدرس ftp://ftp را تايپ كنيد و كليد Enter را بزنيد.درصفحه  باز شده  پوشه هاي اساتید وسورس نرم افزارها ی دانشکده به نمايش در مي آيد.

ارسال کننده خبر: مهندسي هوا فضا| | تاريخ: ۱۳۹۵/۰۳/۲۲