کسب مقام چهارم انجمن های علمی برتر دانشگاه صنعتی امیرکبیر

در رقابت انجمن های علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر، انجمن علمی دانشجویی دانشکده های مهندسی مکانیک، مهندسی کامپیوتر، مهندسی صنایع، مهندسی هوافضا و مهندسی پلیمر و رنگ به ترتیب بیشترین امتیاز را کسب کرده و به عنوان 5 انجمن برتر معرفی شدند. همچنین انجمن علمی دانشکده مهندسی هوافضا شایسته تقدیر در حوزه نشریات در میان انجمن های علمی دانشجویی دوره دهم (93-94) دانشگاه صنعتی امیرکبیر شناخته شد.

شایان ذکر است انجمن علمی دانشکده مهندسی هوافضا لوح تقدیر در حوزه برگزاری مسابقات در میان انجمن های علمی دانشجویی دوره دهم (93-94) دانشگاه صنعتی امیرکبیر را دریافت نمود.ارسال کننده خبر: مهندسي هوا فضا| | تاريخ: ۱۳۹۴/۱۲/۰۳