اخبار

مهندس حسن شفتي، پدر هوانوردي و هوافضاي ايران، برنده جايزه بزرگ

تاريخ: ۱۳۹۶/۱۲/۱۷  ارسال کننده خبر: مهندسي هوا فضا

انتصاب آقای دکتر حسین حسینی تودشکی به سمت معاونت پژوهشی دانشگاه

تاريخ: ۱۳۹۶/۰۸/۲۴  ارسال کننده خبر: مهندسي هوا فضا

لینک انجمن علمی دانشکده مهندسی هوافضا

تاريخ: ۱۳۹۶/۰۸/۰۳  ارسال کننده خبر: مهندسي هوا فضا

فهرست موضوعی راهنماهای کوتاه دروبگاه انجمن هوافضای ایران

تاريخ: ۱۳۹۵/۱۲/۲۱  ارسال کننده خبر: مهندسي هوا فضا