آزمايشگاه تحقيقاتي ديناميك سيالات عددي

آزمايشگاه تحقيقاتي ديناميك سيالات عددي

  • معرفي

آزمايشگاه ديناميك سيالات عددي امكانات سخت افزاري و نرم افزاري مورد نياز جهت انجام محاسبات عددي را فراهم مي نمايد. سامان دهي كدهاي محاسباتي موجود در دانشكده و تهيه شناسنامه و راهنما براي هر يك،‌همچنين توسعه و بهبود اين كدهاي محاسباتي و كاربردي نمودن آنها از فعاليت هاي اين مركز مي باشد. در حال حاضر راه اندازي سيستم پردازش موازي   (cluster computing)‌ از اقدامات اصلي اين مركز مي باشد.

سرپرست آزمايشگاه دكتر جهانگيريان مي باشد .