آزمایشگاه تحقیقاتی آشکارسازی پدیده های آیرودینامیکی

آزمایشگاه تحقیقاتی آشکارسازی پدیده های آیرودینامیکی

  • معرفي

معرفی:

آزمایشگاه آشکارسازی امیرکبیر مجهز به تونل باد کم سرعت، قابلیت آشکار سازی پدیده های آیرودینامیکی جریان بروی انواع مدلها را داراست .این مدلها شامل انواع وسیله های پرنده و تجهیزات و سامانه های  قرارگرفته در جریان هوا می باشد

لینک آزمایشگاه آشکارسازی پدیده های آیرودینامیکی