ازمايشگاه اموزشي آئروديناميك II

ازمايشگاه اموزشي آئروديناميك II

  • معرفي

تعداد واحد: 1 عملی

 

- بررسي معادله حالت گاز كامل با اندازه گيري فشار، دما و حجم گاز و محاسبه ثابت گاز

 

- اندازه‌گيري سرعت صوت در هوا يا گازهاي ديگر در دماهاي مختلف و مقايسه مقادير تئوري و تجربي

 

- مشاهده شوك بر روي گاوه در زواياي مختلف و محاسبه توان شوك

 

- بررسي عملكرد نازل در فشارهاي مختلف و بررسي شرايط خفگي

 

- بررسي توزيع فشار در طول نازل و مقايسه با مقادیر تئوري

 

- بررسي توزيع فشار در حول نازل همگرا واگرا

 

- توزيع فشار در طول يك لوله با نظر ثابت براي شناسائي اثرات گرمادهي حرارت ، سرعت ، دما و ...