ازمايشگاه اموزشي آئروديناميك I

ازمايشگاه اموزشي آئروديناميك I

  • معرفي

تعداد واحد:1   عملی

 

- مقدمه اي بر كاربردها و مقاطع تونل باد

  

- اندازه‌گيري فشارهاي استاتيك و سكون در مقطع آزمایش توسط لوله پیتوت

 

- مشاهده جريان در اطراف بالوايه دو بعدي به منظور بررسي كيفي اثر زاويه حمله و سرعت

 

- توزيع فشار بر روي يك استوانه در سرعتهاي مختلف و تشخيص نقطه جدائي

 

- بررسي اثر زبري بر روي ضریب درگ كره و استوانه

 

- اندازه گیری بارهاي آئروديناميكی يك مدل هواپيما در سرعت زير صوت براي تعیین زاويه حمله، زاويه جانبي و زاويه غلت و پايداري هواپيما

 

- بررسي اثر زاويه فلپ بر روي توزيع فشار بالوايه

 

- بررسي لايه مرزي روي يك صفحه مسطح

 

- بررسي اثر رینولدز بر روي لایه مرزي

 

- اندازه گيري توزيع فشار به دور يك بالوايه براي محاسبه ضرائب آئروديناميكي

 

- كاليبره سيم داغ براي اندازه گيري سرعت و شدت توربولانس

 

- بررسي اشكال مختلف فلپ براي استال استاتيكي و افزايش لیفت