آزمایشگاه­های تحقیقاتی

 
جستجو
نام آزمایشگاه نام استاد
 
 

 

 

آزمايشگاه تحقيقاتي ارتعاشات و سيستم هاي ديناميكي

سرپرست: دکترعلي صالح زاده نوبري

آزمايشگاه تحقيقاتي خستگي و شكست

سرپرست: دکترحسين حسيني تودشکي

آزمايشگاه تحقيقاتي ديناميك سيالات عددي

سرپرست : دکترعليرضا جهانگيريان

آزمايشگاه تحقيقاتي ديناميك پرواز

سرپرست: دکترکامران رئيسي چرمکاني

آزمايشگاه تحقيقاتي سخت افزار در حلقه

سرپرست: دکترمهدي مرتضوي بک

آزمايشگاه تحقيقاتي سوخت و احتراق

سرپرست: دکترصادق تابع جماعت

آزمايشگاه تحقيقاتي كامپوزيت

سرپرست: دکترحميدرضا اويسي

آزمايشگاه تحقيقاتي كنترل

سرپرست : دکترابوالقاسم نقاش

آزمايشگاه تحقيقاتي واقعيت مجازي

سرپرست: دکترمهدي سبزه پرور