سازه هاي هوافضائي-مكانيك پرواز و كنترل

1- مكانيك پرواز و كنترل - سازه هاي هوافضايي

مكانيك پرواز (Flight Mechanics) عبارت است از مطالعه و بررسي حركات و مسير پرواز يك جسم پرنده. مهندس هوافضا با داشتن اطلاعات آيروديناميكي، هندسي و وزني جسم پرنده و با برخورداري از علم مكانيك پرواز مي‌تواند مشخصات عمليات (Performanc) نظير سرعتهاي مختلف يك هواپيما، طول باند لازم جهت فرود و برخاست، زمان پرواز، برد، ميزان اوجگيري و نيز مشخصات پايداري، كنترل و مانورهاي هواپيما يا اجسام پرنده ديگر را محاسبه نمايد.

مكانيك سازه (Structural Mechanics) شامل مطالعه و بررسي سازه هاي هواپيما و وسايل پرنده ديگر است. هدف مكانيك سازه، طراحي سازه هايي است كه در عين برخورداري از استحكام كافي در برابر بارهاي آئروديناميكي و بارهاي ناشي از فرود حداقل وزن ممكن را داشته باشند.

كاربرد زمينه هاي مطالعاتي فوق تنها به طراحي هواپيما و وسايل پرنده محدود نمي شود. آيروديناميك اتومبيل ها از برخي نظرات شباهت زيادي به آيروديناميك هواپيماها دارد امروز در اغلب صنايع اتومبيل سازي طراحي آئروديناميكي اتومبيل ها با استفاده از آزمايشات تونل باد صورت مي‌گيرد. پروسه طراحي يك سيستم كنترل در ماشين آلات صنعتي، مشابه پروسه طراحي يك سيستم كنترل اتومانيك براي يك هواپيماي جنگنده است. طراحي سازه يك اتومبيل، يك كشتي و يا يك ساختمان در اساس شباهت زيادي به طراحي سازه يك هواپيماي مسافربري دارد.

اين گروه مسئوليت تعيين و ارائه دروس كارشناسي ارشد را در دو گرايش مصوب فوق به عهده دارد .همچنين وظيفه تصويب پايان نامه هاي كارشناسي ارشد ، پيشنهاديه ها و پايان نامه هاي دكترا و تعيين موضوعات امتحان جامع دانشجويان دكترا مشغول به تحصيل در گرايشهاي مربوطه را عهده دار مي باشد.