آيروديناميك و جلوبرندگي

 اين گروه شامل دو گرايش آئروديناميك و جلوبرندگي در سطح تحصيلات تكميلي مي باشد.

آيروديناميك (Aerodynamics) يا مطالعه و بررسي جريان هوا و نيروهاي ناشي از آن بر روي يك جسم پرنده باكشف قوانين طبيعي حاكم بر جريان هوا در شرايط مختلف روش انجام محاسبه نيروها و گشتاوردهاي وارد بر جسم ضرايب آنها و ديگر مشخصات جريان هوا را به مهندس هوافضا ارائه مي‌دهد.

در جلو برندگي (Propulsion) به مطالعه و بررسي سيستم هاي جلوبرنده اعم از موتورهاي پيستوني ملخ دار، توربين هاي گاز، راكتها و نحوة توليد نيروي رانش در آنها پرداخته مي‌شود.

 وظايف گروه:

1- تعييين برنامه آموزشي و ارائه دروس در مقاطع كارشناسي ارشد و دكترا

2- تصويب پايان نامه ها

3- تصويب پيشنهاديه پايان نامه ،دروس امتحان جامع و پايان نامه دوره دكترا

4- بررسي ساير موضوعات آموزشي