دروس

نام کد درس تعداد واحد گرايش پیش نیاز ها توضيحات
طراحي سيستمي ماهواره بر 2991113 مهندسي هوا فضا
آيروديناميک موشک 2991103 مهندسي هوافضا-ائروديناميک
امتحان جامع 2929290 مهندسي هوافضا-ائروديناميک
رساله 2990900 مهندسي هوافضا-ائروديناميک